Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

VII sesja Rady Miejskiej Wrocławia - 12 lutego 2015 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad
VII sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
12 lutego 2015 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu


Sprawdzenie obecności

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Głosowanie nad wprowadzeniem - druk nr 106A/15

Głosowanie nad wycofaniem - druk nr 97/15

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 


1. Udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach – druk nr 87/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


2. Udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie wystawy WUWA – druk nr 88/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


3. Wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości, położonej na terenie Gminy Wrocław - druk nr 85/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki pod firmą ARAW S.A. - Dariusz Ostrowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4. Metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 84/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Ekosystem Sp. z o.o. - Bartosz Małysa
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5. Zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Wrocław przedłożonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego - druk nr 86/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Andrzej Wąsik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Mapa arkusz A

Mapa arkusz B

Mapa arkusz C

Mapa arkusz D

Mapa arkusz E

Wynik głosowania


6. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok – druk nr 89/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7. Zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu – druk nr 74/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


8. Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez miasto Wrocław – druk nr 81/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9. Zamiaru likwidacji:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) Zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 8 przy ul. Roosevelta 15 – druk nr 75/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 48 dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Chopina 9b – druk nr 76/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) Zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II przy ul. ks. Piotra Skargi 31 – druk nr 77/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania

4) Zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XVI przy ul. Kiełczowskiej 43 – druk nr 78/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania

5) Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 – druk nr 79/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania

6) Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 80/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu – druk nr 93/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Kminkowej w rejonie ulic Tymiankowej i Waniliowej we Wrocławiu – druk nr 94/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


12. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu – druk nr 95/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


13. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu – druk nr 96/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


14. Rozwiązania Rady Osiedla Osobowice–Rędzin – druk nr 99/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15. Konsultacji dotyczących liczebności i składu zarządu tymczasowego Osiedla Osobowice-Rędzin – druk nr 103/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16. Zarządzenia przedterminowych wyborów do Rady Osiedla Osobowice–Rędzin – druk nr 100/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17. Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach przedterminowych do Rady Osiedla Osobowice - Rędzin – druk nr 101/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania

Wyniki głosowań nad powołaniem w skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Tomasza Judeckiego

Gabriela Węgrzyna

Rafała Kowalczyka

Henryka Macały

Jerzego Sznercha

Marcina Szelocha


18. Diet przysługujących członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad osiedli – druk nr 102/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Prezydent Wrocławia             
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19. Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową – druk nr 82/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


20. Zmieniająca uchwałę nr XX/581/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 90A/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


20A. Konsultacji dotyczących przeznaczenia kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej - druk nr 107/15

- wnioskodawca - grupa radnych Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Wynik głosowania


21. Uchylenia uchwały Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice - druk nr 98/15

- wnioskodawca - Komisja Statutowa
- referuje - Przewodnicząca Komisji Statutowej - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


22. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok - druk nr 83/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna

Projekt uchwały

Wynik głosowania


23. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alej Poprzecznej i Kanonierskiej we Wrocławiu – druk nr 71/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


24. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIII/444/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 października 1999 roku w sprawie wyboru ławników ludowych do sądów powszechnych działających na terenie Gminy Wrocław na kadencję 2000-2003 – druk nr 72/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


25. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu – druk nr 73/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


26. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu – druk nr 105/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


27. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 104/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


28. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 91/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


29. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 92/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


IV. Przyjęcie protokołu sesji IV/14 i V/14.

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij