Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

V sesja Rady Miejskiej Wrocławia - 30 grudnia 2014 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad
V sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
30 grudnia 2014 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu


Sprawdzenie obecności

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Głosowania nad wprowadzeniem - druk nr 33/14
Głosowania nad wprowadzeniem - druk nr 34/14
Głosowania nad wprowadzeniem - druk nr 36/14

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca uchwały powołujące stałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia oraz regulujące ich przedmiot działania i skład osobowy - druk nr 39/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych

Projekt uchwały
Wynik głosowania


2. Zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 30C/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych

Projekt uchwały

Wyniki głosowań nad odwołaniem:

Wyniki głosowań nad powołaniem:


Wynik głosowania


3. Zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 38/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych

Projekt uchwały
Wynik głosowania


4. Zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - druk nr 35/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


4A. Zmieniająca uchwałę nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 33/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Wynik głosowania


4B. Zmieniająca uchwałę nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 34/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Wynik głosowania


4C. Wydatków budżetu Miasta, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 36/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Wynik głosowania


5. Budżetu Miasta na 2015 rok - druk nr 1A/14

II czytanie

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- komisja odpowiedzialna -Komisja Budżetu i Finansów

1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
3. opinie klubów,
4. opinie poszczególnych komisji,
5. dyskusja,
6. stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wniosków mniejszości i przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,
7. głosowanie zgłoszonych wniosków,
8. głosowanie projektu uchwały budżetowej.

Projek budżetu
Informacja uzupełniająca do projektu budżetu
Wynik głosowania

Wyniki głosowania nad wnioskami radnego Dominika Kłosowskiego do Budżetu Miasta na 2015 rok:
wniosek 1
wniosek 2
wniosek 3
wniosek 4
wniosek 5


6. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 2A/14

II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wrocławia na lata 2015-2043
Wynik głosowania


7. Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015 – 2019 - druk nr 32/14

I czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Infrastruktury Komunalnej, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej

Projekt uchwały
Załącznik
Uzasadnienie
Wynik głosowania


8. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych - druk nr 14/14

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –  Stanisław Kosiarczyk
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


9. Zmieniająca uchwałę nr XXI/678/00 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu oraz uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej - druk nr 15/14

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


10. Przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2015-2017 - druk nr 29/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały
Załącznik
Wynik głosowania


11. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 22/14

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


12. Uznania Instytutu im. Jerzego Grotowskiego za instytucję artystyczną - druk nr 23/14

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


13. Nadania statutu Instytutowi im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu - druk nr 24/14

- wnioskodawca -Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje -Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


14. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 20/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


15. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 21/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


16. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 25/14 

(dotyczy uchwały nr XXII/1906/04 RMW w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nienależących do zadań z zakresu pomocy społecznej)

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania


17. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu - druk nr 12/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


18. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławia - druk nr 13/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


19. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 17/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


20. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - druk nr 26/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


21. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 18/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


22. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 31/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


23. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - druk nr 16/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


24. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej - druk nr 19/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


25. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej - druk nr 37/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


26. Rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - druk nr 40/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


27. Rozpatrzenia złożonego wniosku - druk nr 27/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wynik głosowania


IV. Przyjęcie protokołu sesji I/14 i II/14.

V.  Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący 

Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij