Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nabór uzupełniający na ławników sądowych kadencji 2016-2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia na ławników sądowych we Wrocławiu. W wyborach uzupełniających Rada Miejska Wrocławia wybierze 200 osób:

 • do Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 150 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 •  do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście – 50 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 
Wnioski (karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami) można pobierać  codziennie w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Biurze Rady Miejskiej, ul. Sukiennice 9, w godz. od 10.00 do 14.00.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, której druk będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w następujących lokalizacjach:

 • kancelaria Urzędu Miejskiego
  Sukiennice 9,
 • sekretariat Biura Rady Miejskiej
  Sukiennice 9 (p. 202),
 • punkt informacji Urzędu Miejskiego
  pl. Nowy Targ,
 • kancelaria Urzędu Miejskiego
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
 • kancelaria Urzędu Miejskiego
  al. M. Kromera 44.


Druki karty zgłoszenia są również do pobrania:

 • na dole strony
 • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce formularze www.ms.gov.pl 


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów; 
 2. stowarzyszenia; 
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła 30 lat,
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczyła 70 lat,
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni; 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;


Kandydat na ławnika powinien złożyć:

Kartę zgłoszenia zawierającą następujące załączniki:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; 
 2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; 
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego; 
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 


Koszt opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij