Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Vademecum wyborcy (obywatele polscy)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia.

I. Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

 1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze Wrocławia na pobyt stały;
 2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze Wrocławia.


We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.


Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
  - swoje obywatelstwo,
  - adres stałego zamieszkania na obszarze Wrocławia.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Wrocławia - przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze Wrocławia. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu albo zeznania świadków.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania na dole strony

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8:00 do 15:15.

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na obszarze Wrocławia tj. posiada zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu albo został wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na swój wniosek,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach Rady Miejskiej Wrocławia i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 5 i § 2 Kodeksu wyborczego).

3. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach Prezydenta Wrocławia ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.

Kandydat na Prezydenta Wrocławia nie musi stale zamieszkiwać we Wrocławiu.
Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 6 i § 2 Kodeksu wyborczego).


III. Warunki udziału w głosowaniu we Wrocławiu.


Głosowanie w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Prezydenta Wrocławia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców we Wrocławiu, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Wrocławiu pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców w województwie dolnośląskim zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce:

 • wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu — otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia,
 • wpisanie do rejestru wyborców na obszarze województwa dolnośląskiego — otrzymają tylko kartę do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym na terenie Wrocławia, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie we Wrocławiu, pod warunkiem, że są wpisanie do rejestru wyborców na terenie województwa dolnośląskiego.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia od dnia 26 października 2014r. do dnia 3 listopada 2014r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 14 listopada 2014r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania dla żołnierzy i funkcjonariuszy do pobrania na dole strony.

Żołnierzy i funkcjonariuszy dotyczą takie same zasady wydawania kart do głosowania jak przedstawione wyżej.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 800 do 1515 oraz Centra Obsługi Mieszkańca:

 • COM Nr I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15,
 • COM Nr II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15,
 • COM Nr IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski Wrocławia potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, i nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,
 • zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij