Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Vademecum wyborcy (obywatele Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi )

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia oraz wyborach Prezydenta Wrocławia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego).


I. Wpis do rejestru wyborców.


Wpis
do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
  - swoje obywatelstwo,
  - adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania na dole strony


Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8:00 do 15:15

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).


1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia oraz wyborach Prezydenta Wrocławia
ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na terenie danej gminy,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim mający prawo wybierania w wyborach do tej rady.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  W przypadku skazania w Polsce prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do rady gminy w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (art. 11 § 1 pkt 5, § 2 pkt 1 i § 3 Kodeksu wyborczego).

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia.


III. Warunki udziału w głosowaniu.


Głosowanie w wyborach do rady Miejskiej Wrocławia oraz w wyborach Prezydenta Wrocławia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców we Wrocławiu, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Wrocławia zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,
 • zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij