Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wolne miejsca w żłobkach z dofinansowaniem Gminy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rekrutacja do żłobków na okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 po rozstrzygnięciu konkursu nr 19/ŻK/2015/2016. Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r.

I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2015 – 31.VIII.2016

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław – plik do pobrania na dole strony

1. Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2015 r.) mające miejsce zamieszkania1 na terenie miasta Wrocławia:

 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Miasta) i złożył w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji lub którego dziecko zostało przyjęte do żłobka w rekrutacji na rok opiekuńczy 2015/2016, nie może brać udziału w rekrutacji
 • rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  - sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku
 • w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego żłobka.

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):

 • zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2015 r.).


2. Kryteria dodatkowe - w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

L.p.

Kryteria dodatkowe

Wartość
punktowa

1.

Wielodzietność rodziny dziecka2

200

2.

Niepełnosprawność dziecka4

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka4

200

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie3

200

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą5

200

8.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

50

9.

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20

10.

Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2014 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika lub deklarację opodatkowania na rok 2015 (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)

30

11.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek/protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2015r.)

10

12.

Udział w rekrutacji 2015/2016 na miejsca współfinansowane  (w żłobkach publicznych lub niepublicznych) przez Gminę Wrocław potwierdzony zaświadczeniem o nieprzyjęciu dziecka do żłobka z powodu braku miejsc6

5

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. Zamieszkanie1:
  a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym
  b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 25.05.2015 r.
  c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
 2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 4. Niepełnosprawność4 – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 5. Piecza zastępcza5 - objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)5
 6. Udział w rekrutacji 2015/2016 – udział w rekrutacji w okresie od 01.06.2015 r. do 12.06.2015 roku na miejsca współfinansowane (w żłobkach publicznych lub niepublicznych) 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • zamieszkanie – dowód osobisty (do wglądu), zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy, inny dokument potwierdzający zamieszkanie
 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 • ·samotność rodzica - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)
 • ·niepełnosprawność - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • piecza zastępcza - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)
 • udział w rekrutacji 2015/2016 – zaświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do żłobka na miejsce współfinansowane przez Gminę Wrocław (w żłobku publicznym lub niepublicznym) z powodu braku miejsc, wystawione przez żłobek, w którym dziecko uczestniczyło w rekrutacji 2015/2016

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

III. Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016”

Zał. Nr 1 - „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” – plik do pobrania na dole strony

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław, będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

 • wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie
 • wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)
 • wpisać dane dotyczące dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV.   Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 r.

Rekrutacja

Terminy

Zadania

od 06.08.2015 do 13.08.2015

Pobieranie Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” (załącznik nr 1) ze stron www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl oraz w żłobkach

(z zestawienia wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław)

od 06.08.2015  do 13.08.2015 r.

- w godz. 8.00 do 15.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek

- w godz. 10.00-17.00 wtorek

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” przez Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

19.08.2015 r. godz. 10.00


Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

Od 19.08.2015 do 28.08.2015

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2015/2016

31.08.2015 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy


UWAGA:

 1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2013 r.) kontynuujące pobyt w żłobku w roku 2015/2016 na podstawie "Formularza  kontynuacji" oraz dzieci przyjęte do żłobka publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Gminy Wrocław w wyniku rekrutacji na rok opiekuńczy 2015/2016 nie biorą udziału w rekrutacji.
 2. Przypominamy, że "Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016" składa się tylko w jednym ze żłobków niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2015/2016. Złożenie "Protokołu ze zgłoszenia" w więcej niż jednym żłobku niepublicznym z zestawienia wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław, będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
 3. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci na rok żłobkowy 2015/2016 udzielają Dyrektorzy oraz osoby upoważnione w żłobkach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij